Általános szerződési és szállítási feltételek

Érvényes: 2010.01.01-től

1. Általános szállítási és rendelési feltételek az Ügyfelek (vevők) részére történő szállításokhoz

Ügyfeleinkkel való üzleti kapcsolatra valamint a tájékoztatásokra és tanácsadásra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. Ha az ügyféllel kötött üzletbe már bevezetésre kerültek az Általános Üzleti Feltételeink, úgy azok a vevők és köztünk meglévő minden további üzleti kapcsolatra is érvényesek, kivéve, ha írásban, másban állapodtunk meg. Az ügyfelek feltételei csak abban az esetben érvényesek, amikor és amilyen mértékben azokat írásban kifejezetten elismerjük. Ilyen jellegű eltérő feltételekkel kapcsolatos hallgatásunk egyáltalán nem jelent elfogadást vagy hozzájárulást jövőbeni szerződések esetén sem. Feltételeink a vevő esetleges beszerzési feltételei helyett akkor is érvényesek, ha ezek szerint a megbízás elfogadását a beszerzési feltételek feltétel nélküli elismeréseként irányozták elő. A vevő, rendelés-visszaigazolásunk elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy lemond a beszerzési feltételekből levezetett saját jogi kifogásáról.


2. Tájékoztatás, tanácsadás, az áru tulajdonságai

2.1 Termékeinkkel kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás kizárólag eddigi tapasztalatainkon alapul. Az ezzel kapcsolatban közölt értékeket átlagértékeknek kell tekinteni. Termékeinkre vonatkozó minden adat, különösen az ajánlatainkban és a prospektusokban szereplő ábrák, rajzok, méret- és teljesítményadatok valamint egyéb műszaki adatokat megközelítőleg figyelembe veendő, átlag értéknek kell tekinteni. A konstrukciók módosításai, a műszaki adatok, méretek és a súly módosításának jogát fenntartjuk.

2.2 A szabványokban, hasonló műszaki szabályozásokban, prospektusokban, reklámjainkban valamint a szállítás tárgyát képező eszközök műszaki adataira, leírásaira és ábráira való hivatkozás csak akkor jelenti eszközünk tulajdonsági adatát, ha azt a jellemzőt kifejezetten az eszköz tulajdonságának deklaráltuk; egyébként a teljesítmény kötelezettség nélküli általános leírásaként kell kezelni.

2.3 A garancia, csak a szakszerű – rendeltetésszerű – felhasználás során keletkezett meghibásodásokra érvényes. A garancia csak abban az esetben számít általunk elfogadottnak, ha írásban valamilyen tulajdonságot garantáltnak megjelöltünk.


3. Bemutatódarabok; modellek

Bemutatódarabjaink, illetve modelljeink tulajdonságai csak abban az esetben jelentik a szerződés részét, ha erről írásban kifejezve megállapodtunk. Mintáink, modelljeink és prototípusaink saját tulajdonunkat képezik és írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem használhatóak fel és harmadik fél számára nem tehetők hozzáférhetővé.


4. Szerződéskötés, szállítási terjedelem, átvétel

4.1 Ajánlataink kötelezettség nélkül értendőek és rendelési felhívásnak tekintendőek. Szerződés – a folyó üzleti forgalomban is – csak akkor jön létre, ha Vevő rendelését írásban igazoljuk. A szállítási szerződés tartalmára rendelésigazolásunk irányadó. Azonnali szállítás esetén számlánk vagy szállítólevelünk is helyettesítheti igazolásunkat.

4.2 Minden megállapodás, kiegészítő megállapodás, ígéret és szerződésmódosítás csak írásban érvényes és lehetséges. Ez vonatkozik magára az írásbeliségre vonatkozó megállapodás visszavonására is.

4.3 Lehívási megbízásoknál vagy az ügyféltől függő átvételi késedelmek esetén jogunk van beszerezni a teljes megbízásához szükséges anyagot és az egész rendelési mennyiséget azonnal legyártani. Az Ügyfél esetleges módosítási kívánságait ennek megfelelően a megrendelés megadása után már nem lehet figyelembe venni, kivéve, ha ebben írásban megállapodunk.

4.4 Az ügyfél köteles időben, a szerződés megkötése előtt felhívni figyelmünket az áruval kapcsolatos esetleges különleges követelményeire.

4.5 Abban az esetben, ha az ügyfél hibájából szenved késedelmet az áru átvétele vagy elküldése, jogunk van 14 napos póthatáridő kitűzése és lejárta után választásunk szerint a vételár azonnali megfizetését kérni, vagy a szerződéstől elállni, vagy a teljesítést elutasítani és a teljes szolgáltatás helyett kártérítést kérni. A határidő meghatározása írásban történik. Ezzel kapcsolatban nem kell újból utalnunk a jelen záradékból eredő jogainkra. Kártérítés esetén a fizetendő kártérítés a nettó szállítási ár legalább 10%-a. Azonban fenntartjuk annak a jogát, hogy más kárértéket, vagy a kár be nem következtét igazoljuk.


5. Szállítás, szállítási határidő, szállítási késedelem

5.1 A kötelező szállítási határidőket kifejezetten és írásban rögzíteni kell. A nem kötelező vagy megközelítő (cca., kb. stb.) határidők esetén minden tőlünk telhetőt megteszünk betartásuk érdekében.

5.2 A szállítási határidő kezdetének a rendelésigazolásunk az ügyfélhez történő beérkezése számít, azonban nem korábban, mint ahogy a megrendelés lebonyolításának minden részlete tisztázva lett és minden egyéb, az ügyfél által teljesítendő előfeltétel fennáll; ugyanez vonatkozik a szállítási határidőkre is. Amennyiben az ügyfél a megrendelés megküldése után változtatásokat kér, úgy az új szállítási határidő ezen módosítás általunk történő igazolásával kezdődik.

5.3 A szállítások a szállítási határidő lejárta előtt megengedettek. A szállítás napjának a szállítási készenléti állapotra vonatkozó jelentés napja, egyébként az áru feladási napja számít. Jogunk van részszállításokat eszközölni. A teljesítésünkkel kapcsolatos érdek egyéb írásbeli megállapodás hiányában csak akkor szűnik meg, ha fontos részeket nem, vagy késve szállítunk.

5.4 Szállítási késedelmünk esetén az ügyfélnek először méltányos póthatáridőt kell meghatároznia a teljesítésre. A póthatáridő eredmény eltelte esetén az ügyfél érvényesítheti jogait a magyar Polgári Törvénykönyv XXV. fejezetében, különösen pedig annak 298.-301/A paragrafusaiban szereplő mindenkori előfeltételek mellett. Kötelességsértés miatti kártérítési igények – az októl függetlenül – csak a 11. pont szabályozása szerint állnak fenn. Abban az esetben, ha a szolgáltatást nem a szerződésben meghatározott határidőig vagy a szerződésben rögzített határidőn belül nyújtottuk, a vevő elállhat a szerződéstől, amennyiben a szerződésben szolgáltatási érdekét a szolgáltatás időben történő teljesítéséhez kötötte.

5.5 A Vevő a leszállított áru lerakását, mozgatását, tárolását minden esetben saját maga szervezi és annak költségeit maga viseli.

5.6 Mindaddig nem kerülünk késedelembe, amíg az ügyfél kötelezettségei, egyéb szerződésekből eredő kötelezettségei teljesítésével velünk szemben késedelemben van.


6. Saját szállítás fenntartásának joga; vis major és egyéb akadályok

6.1 Ha beszállítóink szállításait vagy szolgáltatásait rajtunk kívül álló okokból nem kapjuk meg pontosan, vagy időben, vagy vis major események következnek be, úgy ügyfeleinket erről időben írásban értesítjük. Ebben az esetben jogunk van a szállítást az akadályoztatás időtartamával meghosszabbítani vagy a még nem teljesített rész miatt a szerződéstől teljes egészében vagy részben elállni, amennyiben fenti tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk és a beszerzés kockázatát nem vállaltuk. Vis major esetével megegyeznek a sztrájkok, munkáskizárások, hatósági intézkedések, energia- és nyersanyaghiányok, saját hibán kívüli szűk szállítási keresztmetszetek, saját hibán kívüli üzemi akadályok, például tűz, víz és gépkárok miatt és minden egyéb akadályoztatás, amelyekért objektív megítélés szerint nem mi vagyunk felelősek.

6.2 Amennyiben a megállapodás szerint a szállítási határidő kötelező érvényű és a 6.1 pont szerinti események alapján a megállapodott határidőt több mint hat héttel túlléptük, az ügyfél jogosult a szerződéstől a még nem teljesített részre vonatkozóan elállni.


7. Áru feladása és a kockázat átszállása

7.1 Amennyiben írásban más megállapodás nem történt, az áru feladása biztosítás nélkül a Vevő kockázatára és terhére történik. Fenntartjuk a szállítási útvonal és a szállítási eszköz megválasztásának a jogát.

7.2 A véletlen elveszés veszélye a szállítandó áru Vevő részére történő átadásával, de legkésőbb raktárunk vagy a telephely elhagyásakor átszáll a szállítmányozóra, fuvarozóra vagy más, az elszállítással megbízott vállalatra.

7.3 Az áru az ügyfél részére történő megküldése előtt általunk mind mennyiségileg mind súly szempontjából ellenőrzésre, igazolásra kerül.

7.4 Ha a küldemény azért késik, mert az ügyfél teljes, vagy részleges fizetési késedelme vagy egyéb, a Vevő hibájából bekövetkező ok miatt élünk visszatartási jogunkkal, úgy a kockázat legkésőbb a szállítási készenlét közlése dátumától száll át Vevőre.


8. Kötelezettség megsértése / szavatosság

8.1 A felismerhető hiányosságokat – a szolgáltatásnak a Vevő által használható részére vonatkozóan is – Vevő köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban a szolgáltatás nyújtását követő 3 napon belül írásban reklamálni. A beszállításkor felismerhető hiányosságokat ezen kívül a szállítóvállalatnál vagy beszállító munkatársaiknál kell reklamálni és nekik kell kezdeményezniük a hibafelvételt. A reklamációknak tartalmazniuk kell a hiányosság részletes leírását. A határidőn túli reklamációknál kizárt a Vevő minden szavatossági igénye. Amennyiben a fenti ellenőrzési kötelezettségek alapján a darabszám- és súlyhiány már a beszállításkor felismerhető volt, az ügyfél köteles ezeket a hiányosságokat az áru átvételekor a szállítóvállalatnál reklamálni és a reklamációt igazoltatni.

8.2 Vevőt írásban további igényei érvényesítése előtt haladéktalanul figyelmeztetni kell kötelezettségei egyéb megsértésére, méltányos jogorvoslati határidő kitűzése mellett.

8.3 A hiányosságot választásunk szerint ingyenes utójavítással vagy pótszállítással szüntetjük meg azzal, hogy elvileg két utóteljesítési kísérletre van jogunk. Ha a Vevő kereskedő, akkor a hibájából bekövetkező hiányosságokat és jogosulatlan reklamációkat Vevő megbízásából és költségére hárítjuk el. Utójavításokra és pótszállításokra csak abban az országban vagyunk kötelesek, amelyben termékünket a Vevőnek eladtuk vagy az áru kiszállítását a szerződés szerint rendeltetésszerűen elvégeztük.

8.4 Amennyiben
– a pótteljesítés nem sikerül, pótteljesítés nem elvárható, a pótteljesítést megtagadják;
– a szolgáltatást nem hajtják végre a szerződésben megállapított határidőn belül, amely határidő esetén Vevő a szerződésben szolgáltatási érdekének fennmaradását a szolgáltatás határidőre történő teljesítéséhez kötötte;
– olyan különös körülmények állnak fenn, amelyek a kölcsönös érdekek mérlegelése mellett indokolják az alábbi jogok azonnali érvényesítését,
Vevő kérheti a díjazás leszállítását (csökkentését), vagy a szerződés elvi érvénytelenítését (szerződéstől való elállást) és kártérítést, vagy költségtérítést. Az elállás kizárt, ha a kötelezettségszegés nem kivételes módon üzemünk szolgáltatására vonatkozik és kötelezettségszegésünk nem jelentős. A szerződéstől való elállás a kellékszavatosság kivételével szintén kizárt, ha a szerződésszegés nem a mi hibánkból következett be.

8.5 Szavatosságot vállalunk a bizonyítható anyag-, gyártási vagy szerkezeti hibákért – amennyiben a megállapodásban kifejezetten nem szerepel egyéb vagy nem a magyar Polgári Törvénykönyv 305-311/A § rendelkezései alá tartozó eset áll fenn – a törvényes elévülés kezdetének napjától számított egy éves időtartam alatt. A fenti elévülési határidő vonatkozik a meg nem engedett cselekményekből származó valamint a közvetett károkból eredő esetleges igényekre.

8.6 Vevő ezen túlmenő igényei bármilyen okból bekövetkező hiányosságok vagy közvetett károk miatt vagy azokkal kapcsolatban csak a 11. pontban szereplő rendelkezések szerint állnak fenn, amennyiben nem olyan minőségi szavatosságból vagy garanciából eredő kártérítési igényekről van szó, amelyek Vevőt biztosítaniuk kell az esetleges közvetett károk kockázata ellen. De ebben az esetben is csak a tipikus és előrelátható károkért vállalunk felelősséget.

8.7 Kizárt a szavatosságunk és felelősségünk, amennyiben a hibák és az azzal kapcsolatos károk bizonyíthatóan nem anyaghibán, hibás konstrukción vagy hibás kivitelezésen vagy hibás kezelési utasításon alapulnak. Különösen nem vállalunk felelősséget az alábbi esetekben: alkalmatlan vagy szakszerűtlen felhasználás, megrendelő vagy harmadik személy által végrehajtott hibás szerelés, ill. üzembe helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, szabálytalan karbantartás, nem megfelelő építési alapozás, hiányos építési munkák, vegyi, elektrokémiai vagy elektromos hatások – amennyiben ezekért nem a Szállító felelős. Szavatosságunk abban az esetben is megszűnik, ha a Vevő a vétel tárgyán a sorozatszámot eltávolította, vagy a gyári csomagolást kidobta. A 11. pont szerinti felelősségünk érintetlen marad.

8.8 A megrendelő vagy harmadik személy által végzett utójavítás esetén Szállító nem vállal felelősséget annak következményeiért. Ugyanez vonatkozik Szállító előzetes hozzájárulása nélkül a szállított tárgyon végzett módosításokra.


9. Árak, fizetési feltételek, bizonytalansági kifogás

9.1 Valamennyi ár a szerződésben meghatározott pénznemben (forint vagy euro) értendő, csomagolás, fuvar és minimális mennyiség miatti esetleges pótdíj nélkül, a gyár vagy raktár, plusz a Vevő által fizetendő, mindenkori törvényes ÁFA.

9.2 A megállapodott szállítási terjedelem részét nem képező szolgáltatásokat eltérő megállapodás hiányában a mindenkori általános árlisták alapján nyújtjuk.

9.3 Az anyagok beszerzési költségei, a bérköltségek és a bérek járulékos költségi, az energiaköltségek valamint a környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos költségek növekedése esetén jogunk van a díjakat egyoldalúan méltányosan emelni, amennyiben a szerződés megkötése és a szállítás között több mint három hónap telt el.

9.4 Számláinkat – a Vevővel kötött megállapodás alapján – előrefizetéssel, utánvéttel, készpénzzel, banki utalásnál a számla keltétől számított, a számlán rögzített fizetési határidőn belül, pénztári engedmény és egyéb levonás (bankköltség) nélkül kell kifizetni.

9.5 Vevő a számlánkon jelzett fizetési határidőt követő 3. napon belül figyelmeztetés nélkül is fizetési késedelembe esik.

9.6 Fizetés napjának az összeg beérkezése vagy a számlánkon történt jóváírás napja számít. A késedelem bekövetkezésekor a mindenkori alapkamaton kívül 8%-os késedelmi kamatot számítunk fel. A jövőbeli szállításoknál fenntartjuk azonban annak a jogát, hogy az előírt fizetési határidő elmulasztása esetén a Vevővel szemben a fizetési módot előrefizetésre, vagy készpénzfizetésre módosítsuk külön értesítés nélkül.

9.7 A fizetési feltételek be nem tartása esetén, vagy ha olyan körülmények válnak ismertté, vagy felismerhetővé, amelyek kötelező kereskedői mérlegelés alapján a Vevő hitelképességével kapcsolatban indokolt kétségeket támasztanak, valamint olyan tények esetén, amelyek már a szerződés megkötésekor fennálltak, azonban előttünk ismeretlenek voltak vagy nem kellett, hogy ismertek legyenek, a további törvényes jogok csorbítása nélkül ezekben az esetekben jogunk van a folyamatban lévő megrendelésekkel kapcsolatos további munkát vagy a beszállítást szüneteltetni és a még esedékes szállítmányokra előleget, vagy számunkra megfelelő biztosítékokat kérni és az ilyen biztosítékok nyújtására biztosított méltányos póthatáridő eredménytelen eltelte után – további törvényes jogaink csorbítása nélkül – a szerződéstől elállni. Vevő köteles a szerződés nem-teljesítéséből eredő minden kárt megtéríteni.

9.8 Vevő visszatartási, vagy beszámítási joga nem vitatott, vagy jogerősen megállapított ellenigényekkel kapcsolatban áll fenn kivéve, ha az ellenigény lényeges szerződéses kötelezettségünk megsértésén alapul.

9.9 Fizetés csak közvetlenül nekünk vagy olyan megbízottunknak teljesíthető, aki inkasszóigazolvánnyal rendelkezik.


10. Tulajdonjog-fenntartás

10.1 Minden általunk szállított berendezéssel és áruval kapcsolatban mindaddig fenntartjuk tulajdonjogunkat (a továbbiakban együttesen „fenntartott áru”), amíg a Vevővel való üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket, beleértve a később megkötött szerződésekből a jövőben keletkező igényeket is, ki nem egyenlítették. Ez vonatkozik a javunkra mutatkozó egyenlegre is, ha az egyes vagy valamennyi követelésünket egy folyószámlára felveszik és egyenleget vonnak.

10.2 Vevő köteles a fenntartott árut megfelelően, különösen tűz és lopás ellen biztosítani. A fenntartott árura vonatkozó káresetből eredő biztosítással szembeni igényeket a fenntartott áru értékében már ezennel ránk ruházzák.

10.3 Vevő jogosult a leszállított árut a szokásos üzleti forgalomban továbbértékesíteni. Egyéb intézkedések, különösen elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon nyújtása Vevő számára nem megengedett. Amennyiben a fenntartott árut a harmadik megszerzőtől való továbbértékesítés esetén nem fizetik ki azonnal, Vevő azt csak tulajdonjog fenntartás mellett értékesítheti tovább. A fenntartott áru további eladásának joga minden további nélkül megszűnik, ha a Vevő fizetését leállítja, vagy velünk szemben fizetési késedelembe esik.

10.4 Vevő már ezennel minden olyan követelést, biztosítékot és mellékjogot ránk ruház, amely a fenntartott áru továbbértékesítéséből, vagy azzal kapcsolatban a végátvevővel vagy harmadik személlyel szemben keletkezik. Vevő nem köthet megállapodást azokkal az átvevőivel, akik jogainkat valamilyen módon kizárják, vagy károsan befolyásolják, vagy a követelés előzetes átruházását megsemmisítik. A fenntartott árunak más tárgyakkal történő elidegenítése esetén a harmadik átvevővel szembeni követelés a köztünk és a Vevő között meghatározott szállítási ár összegében átruházottnak számít, amennyiben a számlából az egyes árura eső összegek nem állapíthatóak meg.

10.5 Vevő kérésünkre köteles megadni nekünk az átruházott követelés bevonásához szükséges felvilágosításokat és okmányokat és amennyiben ezt nem mi magunk tesszük, átvevőit a nekünk történt átruházásról azonnal értesíteni.

10.6 Amennyiben Vevő a fenntartott áruk további elidegenítéséből származó követeléseket az átvevőivel fennálló folyószámla jogviszonyába felveszi, úgy a javára mutatkozó elismert záró-egyenleget már most ránk ruházza abban az összegben, amely megfelel fenntartott árunk további elidegenítéséből eredő, a folyószámla-jogviszonyba beállított követelés teljes összegének.

10.7 Amennyiben Vevő az általunk szállított vagy szállítandó áru további elidegenítéséből eredő követeléseit harmadik személyre ruházta át, különösen valós, vagy valótlan factoring alapján, vagy egyéb megállapodást kötött, amelyek alapján a 10. pontban szereplő jelenlegi, vagy jövőbeni biztosítási jogaink csorbulhatnak, köteles ezt velünk haladéktalanul közölni. Valótlan factoring esetén jogunk van a szerződéstől elállni és a már leszállított áru kiadását kérni; ugyanez vonatkozik a valós factoring esetén is, ha Vevő a factor-ral kötött szerződés szerint nem rendelkezhet szabadon a követelés vételára felett.

10.8 Szerződésellenes magatartás, különösen fizetési késedelem esetén jogunk van – a szerződéstől való előzetes elállás nélkül – valamennyi fenntartott, használatba nem vett, bontatlan, kifogástalan műszaki állapotú árut visszavenni; ebben az esetben Vevő minden további nélkül köteles azt kiadni. Az általunk szállított áru állapotának megállapításához a rendes üzleti órákban beléphetünk Vevő üzleti helyiségeibe. A fenntartott áru visszavétele csak abban az esetben jelenti a szerződéstől való elállást, ha erre vonatkozóan kifejezett írásbeli nyilatkozatot teszünk, vagy kötelező törvényi rendelkezésekben ez szerepel. Harmadik személyeknek a fenntartott áruhoz való minden hozzáféréséről, vagy a nekünk átruházott követelésről Vevő köteles minket írásban haladéktalanul tájékoztatni.

10.9 Amennyiben a fenti rendelkezések szerint fennálló biztosítékok értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosított követelések összegét, a Vevő felszólítására kötelesek vagyunk választásunk szerint a biztosítékokat kiadni.


11. A felelősség kizárása és korlátozása

11.1 Felelősséget vállalunk szándékos vagy durva hanyagságból, súlyos gondatlanságból, bűncselekményből eredő saját kötelezettségszegésünkért és a törvényes képviselők vagy a teljesítésnél igénybe vett segédek szándékos vagy durva hanyagságából, súlyos gondatlanságból, bűncselekményből eredő kötelezettségszegéséért valamint fontos szerződési kötelezettségek megsértéséért és a mi hibánkból bekövetkező ellehetetlenülés és jelentős kötelezettségszegés esetén. Ugyanez érvényes akkor is, ha a Polgári Törvénykönyv elállásra vonatkozó 300.§, 317.§, 320.§ szerinti egyéb kötelességek megsértése esetén a Vevőtől a szolgáltatásunk már nem várható. Felelősséget vállalunk továbbá a törvényes képviselők vagy teljesítési segédek által okozott élet elleni, testi és egészségi sérülésekért. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha garanciát vállaltunk az árunk tulajdonságáért vagy a szolgáltatás sikeréért valamint a termékfelelősségről szóló törvény szerinti szavatosság esetén.

11.2 Amennyiben a fenti 11.1 pont szerint nem vállalunk felelősséget, akkor a jelen szerződéses jogviszonyból vétkes szerződésszegés miatt bármilyen jogcímen ellenünk irányuló minden kártérítési igényért, az enyhe hanyagság esetét kivéve.

11.3 A fenti 11.2 pont szerinti szavatosság és vétkesség nélküli szavatosság esetén, különösen kezdődő ellehetetlenülés és jogi hiány esetén csak a tipikus és előre látható kárért vállalunk felelősséget.

11.4 A beszerzési kockázat vállalásából eredő felelősség csak akkor vonatkozik ránk, ha a beszerzési kockázatot írásos megállapodásban kifejezetten vállaltuk.

11.5 Kizárt a felelősségünk közvetlen és közvetett károkért, amennyiben fontos szerződéses kötelességet nem sértettünk meg, vagy szándékos, vagy durva hanyagságból eredő kötelezettségszegés nekünk, vezető alkalmazottainknak vagy teljesítési segédeinknek nem róható fel.

11.6 Kizárt az ezen túlmenő felelősség.

11.7 A fenti 11.2-11.5 pontokban felsorolt felelősségi kizárások, ill. korlátozások azonos terjedelemben érvényesek vezető és nem vezető alkalmazottaink és egyéb teljesítési segédeink valamint alvállalkozóink javára.

11.8 Vevőnek a jelen szerződéses jogviszonyból eredő kártérítési igényei a törvényes elévülési határidőtől számított egy éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthetőek.

11.9 A fenti szabályok nem eredményezik a bizonyítási teher megfordulását.


12. Teljesítési hely; bírói illetékesség helye; alkalmazandó jog

12.1 Valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítési helye társaságunk székhelye. Minden vitás kérdéssel kapcsolatban a kizárólagos bírói illetékesség helye – amennyiben a törvény megengedi – Budapest. Azonban az ügyfél ellen jogunk van pert indítani általános bírói illetékességi helyén is.

12.2 Vevő és köztünk lévő minden jogviszonyra kizárólag a Magyar Köztársaság joga érvényes, különösen az UN adásvételi jog kizárásával.

A Magyar Köztársaság az Európai Unió tagállama. A jelen Általános Szerződési feltételek hatálya alá tartozó értékesítés esetén a Vevő köteles minden olyan korlátozó rendelkezést betartani, amelyet a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai valamint az Európai Unió irány-adó előírásai kötelezővé tesznek. Az itt írtak megsértése esetén a Vevő visel minden olyan jogkövetkezményt, amelyet a Magyar Köztársaság és az Európai Unió kiszabni rendel.


13. Szoftverhasználat

13.1 Amennyiben a szállítási terjedelembe szoftver is tartozik, elsődlegesen az erre meghatározott licencfeltételek érvényesek. Ennek hiányában az Ügyfélnek, nem biztosítunk kizárólagos jogot arra, hogy a szállított szoftvert használja az azzal együtt elidegenített gépen, ill. terméken a dokumentációjával együtt. A szoftvert átengedjük az arra rendeltetett szállítási tárgyon való alkalmazásra. Tilos a szoftvert egynél több rendszerben használni.

13.2 A megrendelő a szoftvert csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által megengedett terjedelemben sokszorosíthatja, dolgozhatja át, fordíthatja le vagy alakíthatja át tárgykódról forráskódra. Megrendelő vállalja, hogy a gyártó adatait – különösen a copyrightra vonatkozó megjegyzéseket – nem távolítja el, vagy előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem változtatja azt meg.

13.3 Minden egyéb a szoftverrel és a dokumentációval kapcsolatos jog, beleértve a másolatokat is nálunk, illetve a szoftverszállítónál marad. Másodlagos engedélyek átadása nem megengedett.


14. Általános Üzleti Feltételeink módosítása / Záró rendelkezések

14.1 Jelen üzleti feltételek módosítását Ügyfeleinkkel írásban közöljük. A feltételek akkor tekintendők az Ügyfél által elfogadottnak, ha az Ügyfél a megadott határidőre, írásban nem emel kifogást. Erre a jogkövetkezményre a módosítás közlésekor külön utalnunk kell. Az Ügyfél köteles a kifogást a módosításról szóló közlés vételétől számított hat héten belül nekünk megküldeni.

14.2 Ügyfeleinknek hozzájárulásunk nélkül nincs joga szerződéses jogait másra átruházni.

14.3 Ügyfeleink eszközeink, termékeink exportja esetén kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Magyar Köztársaság minden érvényes exportrendelkezését.

14.4 Az egyes szerződéses rendelkezések hatálytalansága esetén a többi rendelkezés teljes mértékben érvényes marad. A hatálytalanná vált rendelkezések helyére minden további nélkül olyan szabályozás lép, amely a jogilag lehetséges kereteken belül azt a legjobban megközelíti.

Figyelmeztetés: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6.§ rendelkezése szerint felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy vállalatunkat elektronikus adatfeldolgozó berendezésen keresztül vezetjük és ezzel kapcsolatban az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat alapján kapott adatokat is tároljuk.

Budapest, 2010.01.01